PROIECT EDUCAȚIONAL CREATIV ȘI INVENTIV ÎN COMUNITĂȚILE DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ORAȘULUI CLUJ-NAPOCA

INSTITUȚII ORGANIZATOARE

Instituție inițiatoare/coordonatoare:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ C.R.D.E.I.I. Cluj-Napoca
Instituții partenere:
LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” Cluj-Napoca
COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” Cluj-Napoca
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” Cluj-Napoca

DURATA PROIECTULUI: anul școlar 2018-2019

DESCRIEREA ȘI ARGUMENTAREA PROIECTULUI

I. Preambul

Costurile civilizației pot fi extinse. Acestea nu se rezumă doar la a utiliza resurse aparent infinite ci, mai degrabă la a educa consumatorul, oricare ar fi el, că resursele sunt finite, se încadrează în tenta descendentă calitativ-cantitativă, iar educația cumpătării nu trebuie să fie una sofisticată. Știind că literatura de specialitate, dar și mediul înconjurător, ne atrag atenția asupra impactului negativ al reziduurilor rezultate în urma exploatătii resurselor prime, intermediare sau finale, fiecare membru al societății – indiferent de vârstă, nivel educațional, sex, mediu de proveniență, sau alte criterii psihosociologice – trebuie să fie conștient de faptul că, numai prin propria contribuție, deseori minimală, (ex: colectarea selectivă a deșeurilor) poate reduce acest impact negativ asupra mediului personal intim sau asupra mediului înconjurător.

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural. Cu alte cuvinte, având în vedere recomandările legiuitorului și rapoartele administrațiilor prezidențiale, a Raportul Brundtland, putem spune că „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

Proiectul prezent se oferă viitorului, la moduri subtile deoarece, unifică într-o formă integraționistă elemente care sunt promovate de noile educații (educație durabilă, educație pentru mediu, educație ecologică, educație demografică, educație sanitară) și sănătatea colectivităților sau a comunităților defavorizate cu sfera de problematici specifice acesteia.

II. Scopuri

Reciclarea constituie procesul de refolosire a materialelor și produselor vechi pentru crearea unora noi, fără a apela la materii prime noi, reducând astfel consumul de energie necesar extragerii materiilor prime, respectiv distrugerii deșeurilor. Prin recuperare înțelegem extragerea din deșeuri a resurselor care pot fi refolosite. Recuperarea poate fi făcută prin reciclare, reutilizare, regenerare sau orice alt proces de extragere a materiilor prime/ auxiliare. Recuperarea se realizează fără a periclita sănătatea oamenilor și fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare pentru mediu.

Proiectul își propune să-și asume un rol de informare privind educația asupra protecției mediului și să faciliteze accesul total la informație, tehnologii, privind gestionarea resurselor personale și impactul asupra mediului, să genereze reguli minime protective asupra mediului în ceea ce privește consumul casnic ponderat, eliminarea risipei sub orice formă și impactul asupra stării de sănătate a comunității/comunităților defavorizate. Astfel, acest proiect educațional deține un scop bine stabilit, adică acela de a dovedi faptul că ne interesează tipul de viitor în care vor crește copiii noștri.

III. Obiectivele proiectului

 1. Utilizarea în scop creativ a deșeurilor rezultate din activitățile specific școlare, adică: reutilizarea hârtiei, plasticului, cartonului, materialelor textile, aluminiului, sau altor materiale;
 2. Stimularea și dezvoltarea abilităților manuale și a simțului estetic, atât la copiii din școlile partenere, cât, mai ales, la copiii cu cerințe educative speciale în sfera cognitivă;
 3. Dobândirea de  cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamente de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului;
 4. Stimularea elevilor cu dizabilități cognitive și nu numai (inclusiv elevii din școala de masă) în vederea dobândirii de abilități manuale superioare, abilități medii și peste medie în sfera comunicării situaționale, creșterea gradului de adaptare în situații care solicită muncă în echipă;
 5. Formarea și dezvoltarea unor conduite conștiente în ceea ce privește gestionarea permanentă a apei potabile, a energiei electrice, a gazelor naturale și opțiunile pe care le oferă energia verde.

IV. Beneficiari

 1. Grup țintă: elevii claselor a VII-a și a VIII – a de la Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca respectiv clasele gimnaziale și primare de la instituțiile partenere.
 2. Cadre didactice
 3. Instituțiile partenere

V. Echipa de proiect

Prof. Mureșan Gabriel, prof. Ioviță Daniela și prof. Cioban Mihaela – profesori coordonatori ai activităților și prof. colaboratori: Onea Diana, Bodea Mirela, Crăciunean Adriana, Nistor Liana, Lăpușan Anca, Rusu Ioana, Şolea Mihaela din partea  Școlii Gimnaziale Speciale- Centru de Resurse și Documentare privind Educația Inclu-zivă/ Integrată Cluj-Napoca:

 • Concep un portofoliu pentru activitățile desfășurate
 • Promovează proiectul în școlile partenere și comunitățile defavorizate
 •  Coordonează elevii participanți la proiect
 1. Prof. Bodocan Niculina, prof. Favu Gabriela și prof. Turcu Mihaela profesori parteneri în cadrul proiectului din partea Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca,
 2. Prof. Pop Sorina și învățător Mândrescu Roxana profesori parteneri în cadrul proiectului din partea Colegiului Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca,
 3.  Prof. Răzor Alexandrina profesor partener în cadrul proiectului din partea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Cluj-Napoca
 • Promovează proiectul în școala parteneră
 • Coordonează elevii participanți la proiect

VI. Resursele proiectului

 1. Resurse umane: echipa de proiect, elevi
 2. Resurse materiale: TIC, spațiile de învățământ din școală, materiale reciclabile, studii interdisciplinare privind conceptul de dezvoltare durabilă pe arii specifice

VII. Activitățile proiectului

 1. Managementul deșeurilor
 2. Gestionarea resurselor de apă potabilă și menajeră
 3. Utilizarea energiei electrice în condiții normale și prevenirea factorilor de risc în utilizare
 4. Gestionarea consumului de gaze naturale și eliminarea factorilor de risc în utilizare
 5. Sănătatea mediului, sănătatea noastră

VIII. Evaluarea proiectului

 1. Activități practice, simulări, interviuri, studii de caz, sondaje de opinie/chestionare, fotografii, expoziții, schimburi de impresii, realizarea unor prezentări Power Point cu activitățile desfășurate
 2. Interpretarea rezultatelor chestionarelor în vederea cunoașterii impactului proiectului asupra grupurilor țintă

IX. Impactul proiectului asupra elevilor participanți și asupra cadrtelor didactice implicate în proiect

Pentru elevii cu cerințe educative speciale

 1.   Știind că educația specială deține aspecte care țin de angrenajul psihopedagogic, de interdependența laturii teoretico-analitice din perspectiva interdisciplinară, prin intermediul unui astfel de proiect educațional, educația alternează elemente de terapeutică și profilaxie în ceea ce privește menținerea unei stări de sănătate fizico-psihică corespunzătoare, instruiește, formează și sesizează conexiuni între instruire – context inter- și transdisciplinar, între elemente de educație pentru mediu și comunicare intergenerațională, elemente ale unui învățământ modern care dorește pregătirea pentru viață a elevilor, indiferent de specificul instituției școlare.  
 2. Elevul cu cerințe educative speciale este parte integrantă în educația specială. Astfel, prin temele, activitățile și contextul instructiv-educativ de muncă și adaptare inter- și intragrup, acesta din urmă este transpus în situații noi, este stimulat, încurajat. Indirect, aspectul consilierii și dezvoltării personale fiind un aspect la fel de important ca și produsele activității sale.
 3. Elevii participanți în cadrul proiectului, beneficiază de materiale informative cu impact deosebit, adică aspectul instructiv nu utilizează strict informații și metode de educație pentru mediu ci, utilizează un tip sincretic al noilor educații integrate contextului educațional general, specificitatea elementelor privind sănătatea comunității, raportându-se atât la individ, grup și/ sau microgrup, cât mai ales la promovarea învățării și a informațiilor de interes în afara cadrului instituțuinal oficial. Elevii se autocoordonează și se autodisciplinează prin acțiuni care necesită unificarea mai multor arii preponderent deficitare. Antrenamentele cognitive din cadrul acestui proiect se realizează prin inovare, creativitate, implicare, comunicare și relaționare, atât la nivel de microgrup, cât și la nivel de grup/clasă. Cu rol important în proiect îl ar dezvoltarea personală timpurie și identificarea carențelor comunicaționale extra-instituționalizate.  
 4. Încurajarea conduitelor independente, creșterea gradului de socializare, diminuarea rigorismului gândirii, îmbogățirea vocabularului, compensarea, recuperarea, adaptarea unor arii curriculare, secvențe sau domenii deficitare de la caz la caz, constituie un alt aspect de conținut al acestor activități prezentate în proiect.

Pentru elevii din școlile de masă partenere

Parteneriatul cu o școală cu program educațional special, destinat elevilor cu cerințe speciale, reprezintă un prilej de interacțiune, un sens al dezvoltării personale, un prilej de a cunoaște copii care, din diverse motive dețin dizabilități, un prilej de demolare a prejudecăților cu privire la învățământul special și implicit la elevii cu cerințe speciale, un mijloc de a întemeia prietenii, amiciții, de a colabora în vederea realizării de obiecte decorative handmade, de a asimila unitar elemente ce țin de educația ecologică, de conceptul utilizării moderate a resurselor de care dispune societatea și fiecare individ în parte. 

Din punct de vedere al implicării cadrelor didactice

Prezentul proiect educațional constituie un bun prilej de a schimba opinii, concepte, de a încuraja dialogul și schimbul de experiență între cadrele didactice din școala specială și cadrele didactice din școlile partenere.


COORDONATORI DE PROIECT:
Prof. MUREȘAN- CHIRA GABRIEL
Prof. DANIELA IOVIȚĂ
Prof. CIOBAN MIHAELA

PARTENERI ÎN CADRUL PROIECTULUI:
Prof. POP SORINA
Prof. TURCU MIHAELA
Prof. BODOCAN NICULINA
Prof. FAVU GABRIELA
Prof. RĂZOR ALEXANDRINA

539

Alte articole

Proiect eTwinning – I learn by travelling
COMUNICAT DE PRESA: Proiectul „Energie in scolile copilariei”
Parteneriat cu Asociația Autism Transilvania