În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” CLUJ-NAPOCA

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

– secretar școală studii superioare (S) – durată nedeterminată, normă întreagă

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae; EUROPASS

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit.b), c) şi h) vor fi prezetate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

– studii superioare cu licență (avantaj management,informatică, resurse umane, economice)

– vechime în domeniul postului constituie avantaj

– recomandare de la ultimul loc de muncă

– cunoștințe avansate de operare calculator (office, motoare de căutare, platform educaționale)

– cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespendenței oficiale

– cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ (SIIIR, Edusal, Revisal)

– noțiuni de comunicare în relații publice

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

            – depunerea dosarelor se va face în perioada 15 25 ianuarie 2021  la sediul Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă”, Aleea Peana nr. 2-4 de luni până vineri între orele 900 – 1400

1. Selecția dosarelor depuse: 26.01.2021.

2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 27.01.2021, ora 10:00.

3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 27.01.2021 între orele 10:00 – 13:00.

4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 28.01. 2021, ora 10:00.

5. Susținerea probei scrise: 08.02.2021 , ora 9.00.

6. Afișarea rezultatelor probei scrise: 08.02.2021, ora 14:00.

7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 08.02.2021, între orele 14:30 – 15:00.

8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 08.02.2021, ora 16:00.

9. Susţinerea probei practice: 09.02.2021, ora 09:00.

10. Afişarea rezultatelor probei practice: 09.02.2021, ora 12:00.

11. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice: 09.02.2021, între orele 12:00 – 13:00.

12. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse: 09.02.2021, ora 14:00.

13. Susținerea interviului: 09.02.2021, ora 14:30.

14. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 09.02.2021, ora 16.00

15. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 10.02.2021, între orele 10 –12:00.

16. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 10.02.2021, ora 14:00

17. Afișarea rezultatelor finale: 10.02.2021, ora 15:00.

TEMATICA PENTRU CONCURS:

1. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

2. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar

3. Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu

4. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a adeverintelor

5. Arhivarea și circuitul documentelor

6. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române

7. Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc)

8. Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli (EDUSAL, REVISAL, SIIIR)

BIBLIOGRAFIE

•           OMEC nr.5447/2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

•           OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; completat cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4005/2018

•           Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

•           Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;

•           Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;

•           HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;

•           Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale

•           OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

•           H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

•           Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

•           Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;

Comportamentul şi conduita:

§ Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi.

Cerinţe psihologice:

§ Asumarea responsabilităţii;

§ Rezistenţa la sarcini repetitive;

§ Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;

§ Echilibru emotional;

Concursul constă în 3 (trei) etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba scrisă

– proba practică

– interviu

                                                                                                DIRECTOR,

                                                                      prof. Prigoană Carmen Luminița

3019

Alte articole

Activitatea de Halloween
Poveste de toamnă 2021
Ziua Europeană a Limbilor (European Day of Languages) – 26 septembrie, 2021